Prezentacja serwisu

I. Przyczyny powstania serwisu »
II. Cele powstania serwisu »
III. Założenia merytoryczne »
IV. Formy prezentowania materiałów »
V. Treści prezentowane w serwisie » » »
VI. Możliwości wykorzystania serwisu »
VII. Plany »

Przyczyny powstania serwisu

 1. Zainteresowanie uczniów Internetem jako źródłem informacji i wiedzy
 2. Korzystanie przez uczniów z uproszczonych, a czasami błędnych opracowań i tzw. "gotowców"
 3. Brak lub niedostateczna ilość rzeczowych opracowań i tekstów specjalistycznych dotyczących zagadnień polonistycznych w Internecie

Cele powstania serwisu

 1. Ułatwienie uczniom dostępu do omawianych na lekcjach tekstów i wykorzystywanych kontekstów
 2. Ułatwienie uczniom i nauczycielom przygotowywania się do lekcji j. polskiego
 3. Umożliwienie młodzieży samodzielnego zdobywania i utrwalania wiedzy
 4. Ułatwienie nauczycielom pracy ze zdolnymi uczniami i olimpijczykami
 5. Wyjście naprzeciw wymaganiom Nowej Matury (samodzielne przygotowywanie się ucznia do egzaminu wewnętrznego)
 6. Prezentowanie prac i tekstów artystycznych uczniów
 7. Wymiana opinii nt. edukacji, szkoły, nauczycieli i uczniów a także reformy szkolnictwa
 8. Realizowanie jednego z postulatów rozwoju zawodowego, tj. wykorzystywania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej

Założenia merytoryczne

 1. Serwis zawiera "narzędzia" i metody rozwiązywania problemów humanistycznych
 2. W serwisie nie ma gotowych do wykorzystania materiałów, np. wypracowań lub odpowiedzi ustnych
 3. Materiały prezentowane w serwisie adresowane są do uczniów liceum i wymagają samodzielnej pracy w celu ich wykorzystania
 4. Poziom trudności prezentowanych materiałów jest zróżnicowany
 5. Zakres tematyczny materiałów prezentowanych w serwisie wyznacza szeroko pojęta wiedza humanistyczna

Formy prezentowania materiałów

 1. Omówienia wybranych zagadnień i problemów
 2. Zestawienia (np. problemowe lub bibliograficzne)
 3. Artykuły problemowe – zarówno przekrojowe (syntetyczne), jak i analityczne
 4. Wybory tekstów literackich i filozoficznych
 5. Biografie, kalendaria, autokomentarze
 6. Testy i sprawdziany
 7. Prace uczniów
 8. Ćwiczenia interakcyjne
 9. Leksykon
 10. W planach: poradniki

Treści prezentowane w serwisie

Dla uczniów

 1. Problematyka analizy i interpretacji w poezji, prozie i dramacie
 2. Przykłady analiz i interpretacji
 3. Zagadnienia z nauki o języku dot. np. składni, interpunkcji, błędów językowych, odmian stylistycznych itp.
 4. Ćwiczenia interakcyjne (synonimy, spójność tekstu, w planach: słownictwo oceniające, ortografia)
 5. Materiały związane z olimpiadą, np. listy lektur i zagadnień
 6. Materiały dotyczące starej i nowej matury (zasady, wymagania, przykładowe tematy ustne i pisemne, zestawienia i zagadnienia powtórzeniowe)

Dla nauczycieli

 1. Zestawienia bibliograficzne
 2. Testy
 3. Konspekty
 4. Teksty metodyczne
 5. Dokumenty, np. "Podstawa programowa", "Karta nauczyciela" itp.
 6. W planach: opracowania zagadnień metodycznych

Dla ucznia i nauczyciela

 1. Teksty literackie objęte programem nauczania (zwłaszcza poetyckie), jak i spoza kanonu (rozszerzające)
 2. Szeroko rozumiane konteksty dotyczące:
  1. literatury, np. wystąpienia programowe, manifesty, listy, autoanalizy i autokomentarze twórców, opracowania problemowe
  2. teorii literatury – artykuły problemowe nt. sztuki analizy i interpretacji, intertekstualności, koncepcji podmiotowości itd.
  3. nauki o języku, np. omówienia takich zagadnień, jak problem znaczenia, teoria aktów mowy, spójność tekstu, stylistyka praktyczna
  4. kultury – artykuły przekrojowe prezentujące np. diagnozy kultury, przemiany w sztuce czy ciekawe zjawiska kulturowe
  5. filozofii – szeroki wybór tekstów źródłowych, omówienie kierunków filozoficznych (np. egzystencjalizmu)
  6. biografii – biografie pisarzy, kalendaria ich twórczości, w planach: syntetyczne omówienia twórczości
 3. Galeria sztuki – repropdukcje wybranych dzieł
 4. Forum – ma umożliwić prezentację i wymianę opinii (w tym specjalistycznych) związanych z problemami edukacji, szkoły, reformy itp.
 5. Varia (rozmaitości) – prezentacja prac uczniów (np. olimpijczyków), wybór cytatów i interesujących fragmentów różnych tekstów, humor, debiuty (wiersze i opowiadania młodzieży)

Możliwości wykorzystania serwisu

 1. Codzienna praca uczniów i nauczycieli – teksty, konteksty, referaty, testy
 2. Przygotowywanie się do lekcji przez nauczyciela – zarówno merytoryczne, jak i metodyczne
 3. Przygotowywanie uczniów do olimpiady
 4. Przygotowywanie się przez ucznia do matury
 5. Praca na fakultetach języka polskiego i lekcjach filozofii
 6. Samodzielne zdobywanie lub utrwalanie wiedzy przez uczniów
 7. Poszerzanie wiedzy przez nauczycieli

Plany

 1. Przede wszystkim poprawianie i uzupełnianie prezentowanych materiałów
 2. Dodanie działu pytań i odpowiedzi
 3. Zwiększenie ilości ćwiczeń interakcyjnych